المنت، ترموکوپل، انواع المنت، ساخت انواع ترموکوپل,واردکننده ترموکوپل,واردکننده سیمهای ترموکوپل,خریدالمنت,فروش المنت http://termocoplnasoz.mihanblog.com 2019-09-20T19:28:10+01:00 text/html 2013-06-23T09:22:31+01:00 termocoplnasoz.mihanblog.com فرشاد المنت,ترموکوپل,انواع المنت,ساخت انواع ترموکوپل,واردکننده ترموکوپل,واردکننده سیمهای ترموکوپل,خرید المنت ,فروش المنت, http://termocoplnasoz.mihanblog.com/post/3 <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#02346f"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/29fclsyixjtm376kddt.jpg"></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right"><font color="#02346f"><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right">ترموکوپل چیست</p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl" lang="AR-SA">اجازه دهید ابتدا کلمه را تشریح کنیم، این کلمه از دو بخش حرارتی و جفت بودن تشکیل شده است، این بدان معنی است که آن را با دما و یک زوج (سیم) سر و کار دارد.در قرن نوزدهم آقای سیبک کشف کرد که یک جریان الکتریکی محسوس بین چند سیم فلزی ( از مواد مختلف) وقتی که آن ها از دو انتها به هم متصل می شوند و دو انتها در دماهای مختلف هستند وجود دارد. به این معنی که اگر شما بتوانید جریان و دما را در یک انتها محاسبه کنید می توانید دما را در انتهای (سیم) دیگر بدست آورید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">در گذشته دمای انتهای سیم اول (محل اتصال مرجع) در دمای ذوب یخ نگه داشته می شد و به آن محل اتصال سرد می گفتند. امروزه ما محل اتصال مرجع را به صورت الکترونیکی اندازه می گیریم، محاسباتی انجام می شود و سپس نتایج به نمایش در می آید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">در مورد ترموکوپل دو چیز باید گفته شود اول این که به رابطه بین جریان الکتریکی و اختلاف دمایی در فلزات مختلفی که در دو سیم مورد استفاده قرار می گیرند بستگی دارد و دوم این که رابطه الکتریکی و اختلاف دما کاملاً غیر خطی است</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">از توضیحات بالا متوجه می شویم که انواع مختلف ترموکوپل وجود دارد (برای برنامه ها و محدوده های مختلف) پس مطمئن شوید که شما یک ترموکوپل و ابزاری برای همان ترموکوپل دارید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">از توضیحات بالا متوجه می شویم که محاسبات اشاره شده تنها کمی از خطای خطی را جبران می کند که این موضوع دقت را کاهش می دهد</span>.</p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt100</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">چیست؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">ابتدا بهتر است کلمه</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">را تشریح کنیم؛</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">و100 ، </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">نماد شیمیایی برای پلاتین است ، 100 مقاومت بر حسب اهم است برای</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در دمای صفر درجه سانتی گراد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">تغییرات مقاومت بر حسب دما عبارتند از : 0.385</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">برای اروپا و 0.392</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">برای عناصر آمریکایی</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">بنابراین، با اندازه گیری مقاومت ما می توانیم درجه حرارت را محاسبه کنیم</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">هرگز</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اروپایی رابا ابزار آمریکایی مورد استفاده قرار ندهید مگر اینکه بدانید برای آن عامل تبدیل درستی قرار داده شده است (که معمولاً به آن آلفا گویند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">).<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در زبان انگلیسی</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">را</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">نیز می گویند که به معنای دماسنج مقاومتی است</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">سنسور</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">یا</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">با دو ، سه یا چهار سیم به دستگاه اندازه گیری متصل می شود</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">همان طور که در بالا گفته شد در واقع با اندازه گیری مقاومت، دما تعیین می شود</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در هنگام اندازه گیری مقاومت، مقاومت بدنه و کابل ها نیز اندازه گیری می شود که این موضوع منجر به خطا می شود. برای جبران این اشتباه سه نوع سیم مورد استفاده قرار می گیرد که دقت کافی را در بسیاری از کارهای صنعتی دارا می باشد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">مقیاس های قرار داده شده بر روی پانل</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">دو سیمه به گونه ای است که اختلاف را جبران کرده و دقت را بالا می برد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">از چه نوع ترمو متری باید استفاده کرد ترموکوپل یا</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">این به انتخاب شما بستگی دارد، مهم ترین چیز هایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: دمایی که باید اندازه گیری شود، دقت و زمان پاسخ</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اگر درجه حرارت مورد نظر شما بالای 650 درجه سانتی گراد است از ترموکوپل استفاده کنید. البته می توانید</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">هایی با قابلیت کار کردن تا 850 درجه سانتی گراد پیدا کنید که دقت پایین تری دارند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اگر به دقت بالا نیاز دارید برای مثال به دقت بهتر از 0.5 درجه سانتی گراد بین صفر تا 100 درجه سانتی گراد از</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">استفاده کنید</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span> <p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">به صورت کلی بهتر است در دماهای بالا از ترموکوپل و در دماهای پایین از</span></p> <p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">سنسورهای ntcوptcوpt100 استفاده کرد.</span></p><br><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13.5pt" dir="rtl" lang="AR-SA"><div style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 7px"><img src="http://www.blogfa.com/photo/t/termocoplfarshad.jpg"> </div> <p>تولید کننده انواع ترموکوپلهای سفارشی و انواع المنتهای صنعتی و ساخت ترموولهای فلنچی ،جوشی<br>لازم به ذکر است این شرکت اولین وارد کننده سیمهای رابط ترموکوپل و سنسورهای حرارتی می باشد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="WIDTH: 342px; HEIGHT: 225px" src="http://uploadpa.com/beta/12/3r7tnoima7tjquw8m66d.jpg"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" class=" "><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13.5pt" dir="rtl" lang="AR-SA">صنایع حرارتی&nbsp;تکنیک حرارت&nbsp;با بیش ازپانزده&nbsp; سال سابقه و با دارا بودن تجهیزات تولید انواع ترموکوپل و سنسورهای حرارتی با کیفیت بسیار بالا در مقایسه با نمونه های خارجی و با تکیه برکادری مجرب و کارآزموده و امکانات پیشرفته بخش عمده ای ازصنعت اندازه گیری دمای کوره های صنعتی در کشور را به خود اختصاص داه و موفق به انجام پروژه های منحصر به فردی در صنایع کاشی سرامیک ، سیمان ، گچ ، آهک ، آلومنیوم ،فولاد ، ذوب فلزات ،شیشه سازی ، پلاستیک ، پتروشیمی ، داروسازی ، مواد غذائی و .... گردیده است</span></p> <div class="postbody"> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#02346f"><img src="http://uploadpa.com/beta/12/2ahqvrkbyry9qnne8n8o.jpg"></font></p> <p><font size="4">یکی از وسایلی که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به آن نیاز داشته باشید ترموستات است. ترموستات وسیله ای است که می تواند دمای یک سیستم را به نحوی تنظیم نماید تا همیشه نزدیک به دمای مورد نیاز ما باقی بماند. ترموستات عمل تنظیم دما را با روشن یا خاموش نمودن سیستم گرمایش یا سرمایش، قطع یا وصل نمودن جریان گرم یا سرد و... انجام می دهد. ترموستات ها با روش های مختلف و با استفاده از حسگرهای متنوعی ساخته می شوند. شما نیز تا به حال حتماً با ترموستات های زیادی سر و کار داشته اید که برای مثال می توان به ترموستات اتو، ترموستات موتور اتومبیل، ترموستات سیستم تهویه مطبوع و... اشاره نمود.</font></p></div></span><br><hr style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color="#e8e8e8" size="1"> <a name="3"></a> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#000000"><img src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG" border="0"><br></font></div><font size="2"><font color="#000000"><br>ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. <br>ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.<br><br></font></font><font size="2"><font color="#000000"><br>ترمو الکترسیته <br>این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.<br></font></font><p dir="rtl"><font size="3">ترموکوپل <span style="color: rgb(0, 0, 255);">j</span> : این ترموکوپل از صفر تا 750 درجه سانتیگراد را اندازه گیری کرده ودر محیطهای ساکن ، خلاء و بدون رطوبت استفاده میشود .</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">ترموکوپل <span style="color: rgb(255, 0, 0);">k</span> &nbsp;: این ترموکوپل به دلیل ضریب اطمینان بالا و قیمت مناسب بیشترین استفاده را در صنعت دارد ، معمولاً در دمای بین 400 تا 1150 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کرده و در شرایط حضور گازهای سولفور ، احیایی و اکسیدی کاربرد دارد .</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">ترموکوپل<span style="color: rgb(0, 0, 255);"> s</span> &nbsp;: این ترموکوپل از قدیمیترین انواع pt-rh &nbsp;است وجهت اندازه گیری از صفر مطلق تا 1150 درجه سانتی گراد کاربرد دارد .</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">ترموکوپل <span style="color: rgb(255, 0, 0);">r</span> &nbsp;: این ترموکوپل در محیطهای خنثی و اکسیدی و در دمای بالای 1400 تا 1550 درجه سانتیگراد کاربرد دارد . </font></p> <p dir="rtl"><font size="3">ترموکوپل <span style="color: rgb(0, 0, 255);">b</span> &nbsp;: این ترموکوپل بالاترین نقطه ذوب ، دوام و استحکام را نسبت به دیگر pt- rh &nbsp;ها به دلیل مقدار بیشتر رودیوم در ساختار دارا میباشد و در محیطهای خنثی ، اکسیدی و احیایی تا دمای 1700 درجه سانتی گراد استفاده میشود</font></p> <p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;صنایع حرارتی&nbsp;<strong>تکنیک حرارت</strong>&nbsp;با بیش ازپانزده&nbsp; سال سابقه و با دارا بودن تجهیزات تولید انواع ترموکوپل و سنسورهای حرارتی با کیفیت بسیار بالا در مقایسه با نمونه های خارجی و با تکیه برکادری مجرب و کارآزموده و امکانات پیشرفته بخش عمده ای ازصنعت اندازه گیری دمای کوره های صنعتی در کشور را به خود اختصاص داه و موفق به انجام پروژه های منحصر به فردی در صنایع کاشی سرامیک ، سیمان ، گچ ، آهک ، آلومنیوم ،فولاد ، ذوب فلزات ،شیشه سازی ، پلاستیک ، پتروشیمی ، داروسازی ، مواد غذائی و .... گردیده است </font></p> <p><font size="3"><strong>ترموکوپل </strong>دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد. در این صورت در دو سر دیگر که آزاد هستند برق تولید می‌شود. البته برقی که به این صورت تهیه می‌شود بسیار کم است.به این صورت که وقتی به محل اتصال این دو مفتول حرارت داده شود، اختلاف پتانسیلی در دو سر این مفتول‌ها بوجود می‌آید. این اختلاف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده است و بنابراین با بررسی میزان ولتاژ خروجی می‌توان درجه حرارت اعمال شده به <strong>ترموکوپل </strong>را تشخیص داد.</font></p> <p><br><font size="3"><strong>ترموکوپل </strong>یک ترانسدیوسر خود مولد است که از ایجاد دو یا چند اتصال بین فلزات با جنس متفاوت تشکیل شده‌است. بایستی توجه داشت که یک اتصال ( اتصال سرد ) بایستی دردمای مرجع قرار داده شود . به عنوان مثال اتصال مرجع را بایستی درظرف حاوی یخ در حال ذوب شدن نصب کرد. اتصال دیگر ترموکوپل بایستی به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، کاملا متصل شود. فلزات ترموکوپلی به طور کلی نسبت به قیمتی که دارند به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند. این دو گروه <strong>ترموکوپل </strong>به ترموکوپلهای فلزپایه و ترموکوپلهای فلزات قیمتی معروفند.</font></p> <p><font size="3">امتیاز عمدة <strong>ترموکوپلها </strong>محدودة وسیع اندازه گیری آنهاست که به طور اسمی از ۱۸۰- تا ۱۸۰۰+ درجه سانتیگراد را در برمی گیرد. دیگر امتیاز ترموکوپلها، عملکرد خطی آنها در محدوده اندازه گیری است.</font></p> <p><br><font size="3">اگر قسمت کوچکی نوک جوشکاری شده ترموکوپل برداشته شده و ترموکوپل داخل خط لوله جاسازی شود، دمای سیال جاری درداخل لوله، بدون هیچگونه زحمتی قابل اندازه گیری است. این نوع سنسورها در بازار موجود هستند و غالبا جهت اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.</font></p> <p><font size="3"><strong>ترموکوپل‌ها </strong>دارای تیپ‌های متنوع برای اندازه گیری دما می‌باشند بطور مثال تیپ‌های r - s - b با قابلیت اندازه گیری دما در محدوه ۲۰۰- الی ۱۸۰۰ و تیپهای l - k- j با قابلیت اندازه گیری دما در محدوده ۱۸۰- الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بکار می‌روند. ولتاژ بوجود آمده در دوسر انتهایی ترموکوپل در هر صورت میلی ولت ورفتار الکتریکی هر <strong>ترموکوپل </strong>بسته به نوع آلیاژ سیم‌های آن تابع جداول استانداردی است که معمولاً در استانداردهای کشورهای مختلف تعریف و تقریبا در هر تیپ منبطق بر یکدیگر است .یکی از انواع معمول آن ترکیب آلیاژکروم و نیکل می‌باشد.معمولا جهت جلوگیری از آسیب دیدن ترموکوپل آن را درون غلاف فلزی یا سرامیکی قرار می‌دهند. روش جوشکاری دوسر <strong>ترموکوپل </strong>تابع ضوابط خاصی است بطوری که نباید در حین عملیات جوشکاری فلز یا احیانا نیمه‌هادی دیگری در فرآیند جوش دخالت نماید در غیر اینصورت رفتار <strong>ترموکوپل </strong>هرگز رفتار استاندارد تعریف شده تابع جداول مربوطه نخواهد بود.<br><strong>ترموکوپها </strong>همواره پس از گذشت سالیان متمادی از بهترین سنسورها برای اندازه گیری دما می‌باشند زیرا با نقطه مورد نظر تماس برقرار نموده و دما را بصورت پتانسیل الکتریکی انتقال میدهند و ولتاژ با اتصال به اندیکاتور اندازه گیری و به صورت دما تحت تبعیت از جداول مورد بحث مشابه سازی شده و نمایش داده می‌شود. از این دستگاه برای اندازه گیری دماهای بالا( مثلاً در کوره‌های پخت محصولات سرامیکی)استفاده می‌شود.ترموکوپل‌ها اصولا در دمای پایین داری دقت لازم نیستند ولی جهت سنجش دماهای بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد یکی از گزینه‌های خوب می‌باشند.</font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><strong>ترموکوپلها </strong>در صنعت دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.از جمله مهمترین کاربردهای <strong>ترموکوپل </strong>در صنایع را می توان در صنایع تولید لوزام گازسوز نام برد. بدین ترتیب که از <strong>ترموکوپل </strong>جهت ایمن سازی تجهیزات گاز سوز در مواردی که شعله گاز به دلایلی (از جمله باد) خاموش می گردد، جهت قطع کردن گاز و جلوگیری از انتشار آن استفاده می گردد. <strong>ترموکوپل </strong>به دلیل ایجاد ولتاژ و جریان الکتریسته در اثر دریافت حرارت، وسیله بسیار مفیدی در کنترل حرارت یا استفاده بعنوان کنترلر می‌باشد. از جمله کاربردهای آن، به عنوان انواع [قطع کننده جریان گاز</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font size="3">صنایع حرارتی&nbsp;تکنو حرارت&nbsp;با بیش ازپانزده&nbsp; سال سابقه و با دارا بودن تجهیزات تولید انواع ترموکوپل و سنسورهای حرارتی با کیفیت بسیار بالا در مقایسه با نمونه های خارجی و با تکیه برکادری مجرب و کارآزموده و امکانات پیشرفته بخش عمده ای ازصنعت اندازه گیری دمای کوره های صنعتی در کشور را به خود اختصاص داه و موفق به انجام پروژه های منحصر به فردی در صنایع کاشی سرامیک ، سیمان ، گچ ، آهک ، آلومنیوم ،فولاد ، ذوب فلزات ،شیشه سازی ، پلاستیک ، پتروشیمی ، داروسازی ، مواد غذائی و .... گردیده است </font></p> <p dir="rtl"><font size="5">تماس با ما <em>:021-33957966-09122907935</em></font></p> <p dir="rtl"><font size="5">فرشاد </font></p> <p dir="rtl"><font size="3">بازدید کنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت معرفی محصولات ما می باشد ،لطفا برای اطلاعات بیشتر و معرفی سایت اصلی با ما تماس بگیرید.</font></p> <ul><li><font size="3"><strong><em>تولید</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>کننده المنت های حرارتی(المنت میله ای- المنت فشنگی- المنت</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>کمربندی</em></strong><strong><em>)</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>انواع</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>ترموول(میله ای،فلنچی و</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>سرامیکی</em></strong><strong><em>)</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>تولید کننده ترموکوپل(سنسور حرارتی</em></strong><strong><em>)</em></strong><strong><em>pt100</em></strong><strong><em>-</em></strong><strong><em>types j</em></strong><strong><em>-</em></strong><strong><em>types k</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>توزیع ترموستات در مارکهای داخلی و خارجی</em></strong><strong><em> (</em></strong><strong><em>ecotec</em></strong><strong><em>-</em></strong><strong><em>atbin</em></strong><strong><em>-</em></strong><strong><em>eliwel</em></strong><strong><em>-</em></strong><strong><em>hanyung</em></strong><strong><em>)</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>تولیدات</em></strong><strong><em>: </em></strong><strong><em>المنت میله ای،المنت کمربندی،المنت</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>فشنگی</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>سیم های</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>رابط ترموکوپل تیپهای گوناگون</em></strong> </font> </li><li><font size="3"><strong><em>عایق های</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>نسوز و الیاف حرارتی</em></strong></font></li></ul> <p dir="rtl"><strong><em><font size="3">انواع کابل های فلکسیبل و قابل انعطاف- کابل های شیلد دار</font></em></strong></p><p dir="rtl"><img src="http://www.hararatsanat.com/files/8333/Products/50631-MedPic.jpg" class="showp1" alt="ترموکوپل سیمی" border="0" height="148" width="244"></p><h1>ترموکوپل سیمی</h1><p><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توضیح فارسی : ساختار ترموکوپل:</span><br><strong>ترموکوپل</strong> از اتصال دو سیم با آلیاژ متفاوت ساخته شده است، در صورت حرارت دادن نقطه اتصال جوش داده شده یک اختلاف پتانسیل بر حسب میلی ولت تولید می شود که بوسیله کابلهای رابط به حرارت سنج منتقل می گردد.<br>ترموکوپل ها در انواع متفاوت تولید می شود این ترموکوپل ها در شرایط یکسان از نظر دما،ولتاژهای متفاوتی تولید می کنند به همین دلیل هر نوع ترموکوپل در محدوده خاصی از دما مورد استفاده قرار می گیرد.<br>باید توجه داشت طول عمر سیم های ترموکوپل به ضخامت آن بستگی دارد در ضمن نکته بسیار قابل اهمیت ،کیفیت جوش سیم در نقطه انتهایی ترموکوپل می باشد، که معمولا این جوش در محیط خنثی یا خلا انجام می شود.<br>ترموکوپل تیپ j به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین<strong> ترموکوپل</strong> ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 c کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 c استفاده می گردد</font></p><p> <img src="http://www.hararatsanat.com/files/8333/Products/50696-MedPic.jpg" class="showp1" alt="المنت سرامیکی" border="0" height="173" width="241"></p><h1>المنت سرامیکی</h1><table style="padding: 0px; border-collapse: collapse;" id="AutoNumber18" dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" height="1" width="100%"> <tbody><tr> <td dir="rtl" valign="top" width="100%" align="center"> <table border="0" height="20" width="12"> <tbody><tr> <td class="showproduct_cel" height="0" valign="top" width="100%"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table style="padding: 0px; border-collapse: collapse;" id="AutoNumber18" dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" height="1" width="100%"><tbody><tr><td dir="rtl" valign="top" width="100%" align="center"><table border="0"><tbody><tr><td class="showproduct_cel" height="0" valign="top" width="100%"><div align="right"><table style="border-collapse: collapse; float: right;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="210"><tbody><tr><td width="100%" align="center"><br></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p style="direction: rtl;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;">تکنیک حرارت فرشاد</span></span></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>&nbsp; طراح و سازنده انواع المنتهای صنعتی و ترموکوپل لوازم برق صنعتی وکلیه </strong></p><p><strong>&nbsp; لوازم اندازه گیری ابزاردقیق Type:G-V-T-E-K-S-R-B-Pt100</strong> </p> <p><br><strong>این شرکت افتخارداردپس ازسالها تجربه وتحقیقات وآزمایشات متعددوبررسی<br>مشکلات ناشی ازتخریب وسوختن ترموکوپل های مورداستفاده درقسمتهای مختلف کارخانجات سیمان<br>موفق به شناسائی وتهیه محصولاتی جدید وباکیفیت درساخت انواع ترموکوپل مورداستفاده درصنعت<br>سیمان کشورگام موثری بردارد وهرسال موفق ترازسال قبل محصول بهتری را ارائه دهد که تاکنون<br>مورداستفاده وتائید بیش ازسی کارخانه سیمان بوده وازلحاظ کیفیت بطورمیانگین حدود چهارتا شش ماه کارائی داشته ودربعضی موارد حتی بیشترازشش ماه حال این شرکت آمادگی کامل دارد که با تضمین واطمینان هرچه بیشتر همکاری خودرا اعلام نماید <br>ضمنا برای رفع هرگونه شک وتردید درصورت نیاز نمونه ارسال می شود</strong></p> <p><br><strong>فعالیتها بطورکلی درزمینه واردات وفروش تجهیزات برق صنعتی,اتوماسیون,تجهیزات اندازه گیری وتست ابزاردقیق,لوام نسوز(وارنیشهای سیلیکونی ازسایز1تا50میلیمتروسیمم نسوزوتفلون)<br>فروش انواع لوله وورق تیتانیوم ونسوز</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br></p><ul><li style="text-align: justify;">اساس ترکیبهای ممکن از فلزها،می توان تعداد بی شماری<strong> ترموکوپل</strong> ساخت،ولی در عمل تعداد <strong>ترموکوپل</strong> ها مشخص و محدود است . مشخه های لازم برای به کار گیری فلز در ساخت<strong> ترموکوپل</strong> عبارت اند از: </li><li>نقطه ذوب فلز</li><li>واکنش نسبت به تغییر شرایط اتمسفر</li><li>خروجی ترموااکتریکی در ترکیب با دیگر فلزات</li><li>میزان هدایت الکتریکی فلز، در مقابل مقاومت الکتریکی آن</li><li>پایداری</li><li>تکرار پذیری</li><li>هزینه</li><li>ساخت و به کار گیری آسان</li></ul> <p dir="rtl"><strong>ترموکوپل</strong> های استاندارد عبارتند از:</p> <ul><li>نوع e:کرومل و کنستانتان (chromel and constantan)</li><li>نوع :jآهن و کنستانتان(iron and constantan)</li><li>نوع :tمس و کنستانتان ((copper and constantan</li><li>نوع :kکرومل و آ لومل (chromel and alumel)</li><li>نوع n:نیکروسیل و نیسیل (nicrosil and nisil)</li><li>نوع s،&nbsp;&nbsp; b، : rپلاتین و رودیوم (platinum and rhodium)</li></ul><ul><li style="text-align: justify;"><br></li></ul> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="272" width="301" align="center"><tbody><tr><td><img src="http://www.abzaran.com/image/leftcornertop.jpg" border="0" height="0" width="0"></td> <td><table border="0"><tbody><tr><td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/ph_pt100-_1_438.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/images_435.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/egt-probe-thumb_439.jpg"></td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>&nbsp;<img src="http://www.technoheater.com/uploads/se011-pt100-probe_440.png"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="line-height: 115%; font-size: 13.5pt;"><span dir="rtl" lang="ar-sa"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="ar-sa"><font size="6">انواع ترموکوپل</font></span> </span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa">ترموکوپل </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt;">j</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> :</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> این ترموکوپل از صفر تا 750 درجه سانتیگراد را اندازه گیری کرده ودر محیطهای ساکن ، خلاء و بدون رطوبت استفاده میشود .</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa">ترموکوپل </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt;">k</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> &nbsp;:</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> این ترموکوپل به دلیل ضریب اطمینان بالا و قیمت مناسب بیشترین استفاده را در صنعت دارد ، معمولاً در دمای بین 400 تا 1150 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کرده و در شرایط حضور گازهای سولفور ، احیایی و اکسیدی کاربرد دارد .</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa">ترموکوپل </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt;">s</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> &nbsp;:</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> این ترموکوپل از قدیمیترین انواع </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt;">pt-rh</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> &nbsp;است وجهت اندازه گیری از صفر مطلق تا 1150 درجه سانتی گراد کاربرد دارد .</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa">ترموکوپل </span><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt;">r</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> &nbsp;:</span><span style="font-size: 13.5pt;" lang="ar-sa"> این ترموکوپل در محیطهای خنثی و اکسیدی و در دمای بالای 1400 تا 1550 درجه سانتیگراد کاربرد دارد . </span></p> <p><span style="line-height: 115%; font-size: 13.5pt;"><span dir="rtl" lang="ar-sa">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://axgig.com/images/41216139580012530414.jpg" height="200" width="466"></strong></p> <p class="text3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توضیح فارسی : ساختار ترموکوپل:</span><br><strong>ترموکوپل</strong> از اتصال دو سیم با آلیاژ متفاوت ساخته شده است، در صورت حرارت دادن نقطه اتصال جوش داده شده یک اختلاف پتانسیل بر حسب میلی ولت تولید می شود که بوسیله کابلهای رابط به حرارت سنج منتقل می گردد.<br>ترموکوپل ها در انواع متفاوت تولید می شود این ترموکوپل ها در شرایط یکسان از نظر دما،ولتاژهای متفاوتی تولید می کنند به همین دلیل هر نوع ترموکوپل در محدوده خاصی از دما مورد استفاده قرار می گیرد.<br>باید توجه داشت طول عمر سیم های ترموکوپل به ضخامت آن بستگی دارد در ضمن نکته بسیار قابل اهمیت ،کیفیت جوش سیم در نقطه انتهایی ترموکوپل می باشد، که معمولا این جوش در محیط خنثی یا خلا انجام می شود.<br>ترموکوپل تیپ j به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین<strong> ترموکوپل</strong> ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 c کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 c استفاده می گردد<br><br><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">انواع ترموکوپل :</span><br><br>* ترموکوپل تیپ j<br>* ترموکوپل تیپ e<br>* ترموکوپل تیپ k<br>* ترموکوپل تیپ t<br>* ترموکوپل تیپ n<br>* ترموکوپل تیپ s<br>* ترموکوپل تیپ r<br>* ترموکوپل تیپ<font size="4"><font size="6"></font></font></p><p class="text3"><img src="http://www.selectro.ir/systemmanager/appimg/70f8bdc1-6c0e-4d76-b98a-57f3336a8122.jpg" style="width: 506px; height: 451px; border-width: 0px;" id="ctl00_contentplaceholder1_img1" height="451" width="506"> </p><p><br></p><h3>المنت کویل هیتر (راگاگرم)</h3> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><strong>المنت کویل هیتر</strong> قادر است در سخت ترین فضاها با دمایی بالغ بر <strong>750 درجه </strong>سانتیگراد فعال باشد و قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارد - ترموکوپل های همراه هیتر نیز در کنترل دمایی محیط موثر می باشند . لازم به ذکر است المنتهای فوق به صورت صاف به مقطع گرد و تخت می باشند که از وات 250الی 2000 از کشورهای سازنده آلمان - فرانسه - تایوان در سایزهای مختلف موجود می باشند . موارد استفاده : سیستمهای هاترانر و پت - قابلهای راگاگرم - صنایع پلاستیک - ماشین های بسته بندی - صنایع غذایی و .... هیترهای هلیکویدال این نوع هیتر مناسب ماهیچه ها و سیلندرهای حرارتی است که, در عین کم قطر بودن, می تواند قدرت گرمایی بالایی تولید کرده دما را به طور یکنواخت در سطح کار تا 360 درجه سلسیوس توزیع کند. مغزی هیتر هلیکویدال از مرغوب ترین نوع ساخته می شود که لایه خارجی آن از اکسید منیزیم بوده در پوششی از جنس استیل قرار می گیرد. فشردگی کامل <strong>هلیکویدال</strong> باعث طول عمر بیشتر آن می شود. دمای بالای حداکثر تا 950 درجه سلسیوس از دیگر قابلیتهای این نوع هیتر به شمار می رود. مشخصات فنی: 1. قسمت انتهایی آب بندی شده با tig آرگون که دربرابر فشار تا 60 کیلوگرم بر سانتیمتر مقاوم است. 2. استیل 304 3. اکسید منیزیم با خلوص بالا 4. مغزی نیکل _ کروم با نقطه ذوب 1400 درجه سلسیوس 5. سرسیم 6. زره/شیلد 7. آداپتور فلزی به طول 25 م م 8. قسمت سرد به طول 65 م م 9. گیره اتصال 10. شیلد انقباضی موارد مصرف و کاربرد نازلهای مصرفی در قالبهای تزریق پلاستیک قالب فلزات مذاب و سنبه دستگاههای برش و آب بندی تجهیزات رستورانی و تجهیزات فناوری مواد غذایی هیترهای چدنی آلومینیمی دستگاههای پرس چاپ و ماشینهای سلفون کشی ایجاد گرما در محیط ایجاد گرما در محیط خلا تولید منسوجات </span></p><p><span style="font-size: small;" class="text4"><span class="text4"><font size="2"><strong>المنت های بویلر</strong> در سایز ها و ابعاد مختلف بنا بر درخواست متقاضی ساخته می شوند. اگر یک بویلر داری <strong>المنت فلنچی</strong> باشد که نیاز به جایگزینی داشته باشد ما می توانیم این جایگزینی را در اسرع وقت و متناسب با نیاز شما طراحی و اجرا می کنیم.&nbsp;</font></span></span></p> <div><span style="font-size: small;"><font size="2"><strong>المنت های بویلر</strong> دارای سایز ها و اندازه های فلنچ متفاوت می باشند که دو نوع متدوال آنها از نوع گرد و مربعی شکل هستند. این دسته از <strong>المنت ها</strong> در موارد بسیاری از قبیل: خدمات شستشو(مثل ماشین لباسشویی، سرویس های آشپزخانه) و ..... بکار برده میشوند.&nbsp;</font></span></div> <p><font size="2"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.abanir.com/userfiles/image/1.jpg" height="174" width="231"></span> <img src="http://www.abanir.com/userfiles/image/4.jpg" height="190" width="242"></font></p> <br><p><img src="http://uploadpa.com/beta/12/dg1bpp8awcqjkxgrkqd.jpg" border="0" hspace="0" align="bottom"></p> <p>&nbsp;</p> <p>المنت فشنگی فابریك آلمان - فرانسه - تایوان ( وات 50 الی 3000)از نوع استیل و قطر 4mm تا قطر 20 mm طول 2.5cm تا طول 70 cm مخصوص دستگاههای بسته بندی و قالبهای پت - صنایع پلاستیك - سیستمهای هاترانر - تجهیزات پزشكی ء سطح المنتها به ما اجازه می دهد كه در شرایط فشرده حتی به دمایی بالغ بر 700درجه سانتیگراد برسیم . <br>ساختار المنتهای فشنگی ( كاتریج ) ساختار المنت فوق به این شكل است كه سیم كروم نیكل پیچیده شده در اكسید منیزیم در جای ویژه خود و در لایه ای بین وایر و سطح بیرونی فشرده شده است . به علت تمركز سیم در مركز هیالمنت فشنگی فابریك آلمان - فرانسه - تایوان ( وات 50 الی 3000)از نوع استیل و قطر 4mm تا قطر 20 mm طول 2.5cm تا طول 70 cm مخصوص دستگاههای بسته بندی و قالبهای پت - صنایع پلاستیك - سیستمهای هاترانر - تجهیزات پزشكی ء سطح المنتها به ما اجازه می دهد كه در شرایط فشرده حتی به دمایی بالغ بر 700درجه سانتیگراد برسیم . <br>ساختار المنتهای فشنگی ( كاتریج ) ساختار المنت فوق به این شكل است كه سیم كروم نیكل پیچیده شده در اكسید منیزیم در جای ویژه خود و در لایه ای بین وایر و سطح بیرونی فشرده شده است . به علت تمركز سیم در مركز هیتر مقاومت گرمایی در مقایسه با سایر المنتها پایین تر است . <br>مزایای استفاده :<br>عملكرد مطلوب در فضای فشرده وجوه رده متنوع در سایز و شكل . توزیع قدرت منحصر به فرد و قابلیت كنترل توسط ترموكوپل های مختلف .تر مقاومت گرمایی در مقایسه با سایر المنتها پایین تر است . <br>مزایای استفاده :<br>عملكرد مطلوب در فضای فشرده وجوه رده متنوع در سایز و شكل . توزیع قدرت منحصر به فرد و قابلیت </p> <p>كنترل توسط ترموكوپل های مختلف .</p><p class="text3"> </p> text/html 2012-12-30T05:57:37+01:00 termocoplnasoz.mihanblog.com فرشاد تولیدانواع المنت,فروش انواع ترموکوپل http://termocoplnasoz.mihanblog.com/post/2 <img title="اتصال ترموکبل به PIC" alt="" src="http://projects.m32.ir/up/2012/03/1315589912_termokupl-termostatlar.jpg" wp-image-362?="" size-full="" height="345" width="480"> <p></p> <p>امروزه استفاده از ترموکوپل ها در مراکز صنعتی برای اندازه گیری دما که یک پارامتر بسیار مهم می باشد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه این نوع سنسور ها در برابر دما های بسیار بالا و رطوبت های خیلی زیاد و فشار بالا مقاومت مناسب با کارکرد قابل قبول دارند انتخاب اول برای اندازه گیری دما محسوب می شوند.به طور کلی ترموکوپل ها از طرق پدیده ترمو الکتریک عمل میکنند.که به ازای هر یک درجه دما ولتاژ در حد میکرو ولت تولید میکنند. این ولتاژ بسیار کم باید توسط یکسری op-amp دیفرانسیلی در حد میلی ولت قرار گیرد تا برای میکرو کنترلر قابل قرائت گردد</p> <p align="right">به طور متداول استفاده از استیل، استنلس استیل، آلیاژ ضد زنگ و تیتانیوم این <strong>المنت</strong><strong> </strong>ها را اغلب به عنوان اساس و پایه <strong>المنت های گرمایشی</strong> معرفی نموده است. این <strong>المنت</strong> ها پوشش خارجی قوی برای حفاظت از فشار های فیزیکی دارند.&nbsp;</p> <p align="right">این نوع <strong>ترموکوپل </strong>بیشتر مورد مصرف&nbsp; کارخانجات سیمان و کاشی سازی&nbsp; می باشند و&nbsp;در type&nbsp;K-J-V-E-T-R-S-PT100 می باشند &nbsp;.</p> <p align="right">انتخاب انواع اتصال : <strong>ترموکوپل های غلافدار</strong> در سه نوع اتصال ساخته می شوند&nbsp; : دارای اتصال به بدنه ، فاقد اتصال به بدنه یا خارج از بدنه .</p> <p align="right">لازم به ذکر است استیل کروم نیکل 7030 مقاوم در برابر خورندگی- ضدسایش- تحمل توان حرارتی تا 1700درجه سانتی گراد با فرمول اختصاصی&nbsp; خاص</p> <p align="right"><br></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img style="WIDTH: 397px; HEIGHT: 263px" alt="" src="http://axgig.com/images/61796005668515484225.jpg" border="0" height="335" hspace="0" width="401" align="bottom"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>فلکسی بل</strong> نسل جدیدی از <strong>ترموکوپل </strong>است که از قطر 5/0 mm تا 8 mm موجود میباشد <strong>فلکسی بل</strong> تشکیل شده از دو یا چند سیم <strong>ترموکوپل</strong> همراه با عایق و پوشش متراکم Mgo درون یک غلاف فلزی که دارای قابلیت انعطاف ، طول عمر بالا ، پاسخ سریع دربرابر تغییر دما ، سازگار با محیط و قابل استفاده در طولهای متفاوت است و دامنه اندازه گیری آن 200 تا 1200 درجه سانتی گراد میباشد.&nbsp;</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><br><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: small">این نوع <strong>المنت</strong> ها به صورت <strong>ترموکوبل </strong>دار و معمولی موجود می باشد . از مزیت های این نوع<strong> المنت</strong> شکل پذیری بسیار راحت آن بوده و می توان در قالب های مختلف به صورت مارپیچ و فنری آن را مورد استفاده قرار داد .&nbsp;</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><br><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: small">فلکسی بل نوع دیگری از <strong>ترموکوبل </strong>می باشد که با انعطاف پذیری و حجم کمتری که نسبت به بقیه <strong>ترموکوبل </strong>ها دارد در شرایط دمایی مختلف و اشکال گوناکون و تیپ های مختلف در متراژهای بالا از قطر 1 میلیمتر الی 6 میلیمتر در انواع منابع حرارتی استفاده می گردد .&nbsp;</span></font><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> <p align="right">این <strong>سنسور</strong> ها که به <strong>سنسور</strong><strong> </strong><strong>های مقاومتی</strong> خطی نیز معروف هستند در انوع متنوع و با قابلیت اندازگیری دمای زیاد و دقت بالا ساخته میشوند. معروفترین نمونه از این <strong>سنسور ها</strong><strong> </strong><strong>PT100</strong> میباشد که دقت بسیار بالا دارد و اخیرا تا <strong>دماهای 800</strong><strong> </strong><strong>درجه</strong> ساخته می شود. این سنسورها دارای مقاومت متغیر حدود 0.385 اهم بر درجه سانتیگراد هستند. یعنی با هر در جه افزایش یا کاهش دما مقدار .385 اهم از مقاومتشان کم یا زیاد میشود . این <strong>سنسور</strong> دارای دوپایه میباشد.&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;برای <strong>اندازه گیری دما</strong> شما یاید یک جریان از <strong>سنسور</strong> عبور دهید.&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p align="right">طبق قانون اهم مقدار ولتاژ دو سر یک مقاومت برابر با مقدار مقاومت در مقدار جریان عبوری از ان است ، از انجا که مقدار مقاومت <strong>pt100 </strong>با کم و زیاد شدن دما تغییر میکند بنابراین ولتاژ دوسر سنسور نیز تغیرر میکند .&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;ساده ترین منبع جریانی که میتوان برای این سنسور استفاده کرد ، استفاده از یک مقاومت سری شده با این <strong>سنسور</strong> است ، بدین صورت که یک سرمقاومت به <strong>سنسور</strong><strong> </strong>وسردیگر به ولتاژ تغذیه متصل میشود ، همچنین سردیگر <strong>سنسور</strong><strong> </strong>نیز باید به گراند متصل شود .&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;تغییرات دما موجب تغییر ولتاژ در نقطه مشترک سنسور ومقاومت میشود .&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;<strong>سنسور</strong><strong> PT100‌</strong> در دمای صفر درجه دارای مقاومت 100 اهم میباشد و در ازای هر درجه افزایش دما 0.385 اهم به مقاومتش افزوده میشود .در این پروژه هدف ساخت یک دماسنج با قایلیت اندازه گیری دمای بین 0 تا 700 درجه میباشد .&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Img1" alt="" src="http://www.selectro.ir/systemmanager/appimg/a5a86525-d311-407e-bfa9-38f096b7a0e6.jpg"> </p> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: large"><strong><br><br><font size="4"><strong></strong><br></font></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><span style="FONT-SIZE: small"><font size="2"><strong>فلکسی بل</strong> نسل جدیدی از <strong>ترموکوپل </strong>است که از قطر 5/0 mm تا 8 mm موجود میباشد <strong>فلکسی بل</strong> تشکیل شده از دو یا چند سیم <strong>ترموکوپل</strong> همراه با عایق و پوشش متراکم Mgo درون یک غلاف فلزی که دارای قابلیت انعطاف ، طول عمر بالا ، پاسخ سریع دربرابر تغییر دما ، سازگار با محیط و قابل استفاده در طولهای متفاوت است و دامنه اندازه گیری آن 200 تا 1200 درجه سانتی گراد میباشد.&nbsp;</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><br><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: small">این نوع <strong>المنت</strong> ها به صورت <strong>ترموکوبل </strong>دار و معمولی موجود می باشد . از مزیت های این نوع<strong> المنت</strong> شکل پذیری بسیار راحت آن بوده و می توان در قالب های مختلف به صورت مارپیچ و فنری آن را مورد استفاده قرار داد .&nbsp;</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><br><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: small">فلکسی بل نوع دیگری از <strong>ترموکوبل </strong>می باشد که با انعطاف پذیری و حجم کمتری که نسبت به بقیه <strong>ترموکوبل </strong>ها دارد در شرایط دمایی مختلف و اشکال گوناکون و تیپ های مختلف در متراژهای بالا از قطر 1 میلیمتر الی 6 میلیمتر در انواع منابع حرارتی استفاده می گردد .&nbsp;</span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: small">ترموکوپل تیپ K</span></font></p><font size="2"> <div id="productDescription"> <p><img class="imageFloatR" alt="bayonet thermocouple" src="http://www.abzaran.com/image/bayonet.jpg" height="131" width="183">ترموکوپل تیپ K از پر مصرف ترین ترموکوپلها در صنایع مختلف و استفاده های غیر صنعتی است . از نمونه های سیمی ترموکوپل K با حداقل قیمت و تا نمونه های صنعتی با رنج تا 1200 درجه و پورتکشن تیوب اینکونل رنج وسیعی است که میتوان با این تیپ ترموکوپل پوشش داد .در بیشتر دستگاههای اندازه گیری پرتابل دما نیز از این تایپ ترموکوپل بیشتر استفاده میکنند .برای ساخت ترموکوپل تایپ K بایستی در نمونه های سیمی طول سیم و شکل اتصال سر ترموکوپل مشخص گردد . در نمونه های صنعتی ترموکوپل تیپ K بایستی علاوه بر مشخص کردن شکل ظاهری از نظر قطر ایمرشن یا آتش خور و طول آن بایستی نحوه اتصال ، نوع ترمینال هد یا کانکشن خروجی و درصورت نیاز نوع ترانسمیتر و از همه مهمتر رنج کاری ترموکوپل مشخص گردد .</p></div> <div id="productProperty"> <ul> <li style="TEXT-ALIGN: justify">ترموکوپل فلنج دار یا دنده ای </li><li style="TEXT-ALIGN: center"><font size="6">09122907935</font> </li><li>جنس غلاف ترموکوپل</li></ul> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">02133957966-33957825</font></p> <ul> <li style="TEXT-ALIGN: justify">تحمل دمائی ترموکوپل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5">فرشاد&nbsp;</font> </li><li style="TEXT-ALIGN: justify"><br></li></ul></div> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="center"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right">ترموکوپل چیست</p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span dir="rtl" lang="AR-SA">اجازه دهید ابتدا کلمه را تشریح کنیم، این کلمه از دو بخش حرارتی و جفت بودن تشکیل شده است، این بدان معنی است که آن را با دما و یک زوج (سیم) سر و کار دارد.در قرن نوزدهم آقای سیبک کشف کرد که یک جریان الکتریکی محسوس بین چند سیم فلزی ( از مواد مختلف) وقتی که آن ها از دو انتها به هم متصل می شوند و دو انتها در دماهای مختلف هستند وجود دارد. به این معنی که اگر شما بتوانید جریان و دما را در یک انتها محاسبه کنید می توانید دما را در انتهای (سیم) دیگر بدست آورید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">در گذشته دمای انتهای سیم اول (محل اتصال مرجع) در دمای ذوب یخ نگه داشته می شد و به آن محل اتصال سرد می گفتند. امروزه ما محل اتصال مرجع را به صورت الکترونیکی اندازه می گیریم، محاسباتی انجام می شود و سپس نتایج به نمایش در می آید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">در مورد ترموکوپل دو چیز باید گفته شود اول این که به رابطه بین جریان الکتریکی و اختلاف دمایی در فلزات مختلفی که در دو سیم مورد استفاده قرار می گیرند بستگی دارد و دوم این که رابطه الکتریکی و اختلاف دما کاملاً غیر خطی است</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">از توضیحات بالا متوجه می شویم که انواع مختلف ترموکوپل وجود دارد (برای برنامه ها و محدوده های مختلف) پس مطمئن شوید که شما یک ترموکوپل و ابزاری برای همان ترموکوپل دارید</span>.<br><span dir="rtl" lang="AR-SA">از توضیحات بالا متوجه می شویم که محاسبات اشاره شده تنها کمی از خطای خطی را جبران می کند که این موضوع دقت را کاهش می دهد</span>.</p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt100</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">چیست؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">ابتدا بهتر است کلمه</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">را تشریح کنیم؛</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">و100 ، </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">نماد شیمیایی برای پلاتین است ، 100 مقاومت بر حسب اهم است برای</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در دمای صفر درجه سانتی گراد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">تغییرات مقاومت بر حسب دما عبارتند از : 0.385</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">برای اروپا و 0.392</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">برای عناصر آمریکایی</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">بنابراین، با اندازه گیری مقاومت ما می توانیم درجه حرارت را محاسبه کنیم</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">هرگز</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اروپایی رابا ابزار آمریکایی مورد استفاده قرار ندهید مگر اینکه بدانید برای آن عامل تبدیل درستی قرار داده شده است (که معمولاً به آن آلفا گویند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">).<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در زبان انگلیسی</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">را</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">نیز می گویند که به معنای دماسنج مقاومتی است</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">سنسور</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">یا</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">با دو ، سه یا چهار سیم به دستگاه اندازه گیری متصل می شود</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">همان طور که در بالا گفته شد در واقع با اندازه گیری مقاومت، دما تعیین می شود</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">در هنگام اندازه گیری مقاومت، مقاومت بدنه و کابل ها نیز اندازه گیری می شود که این موضوع منجر به خطا می شود. برای جبران این اشتباه سه نوع سیم مورد استفاده قرار می گیرد که دقت کافی را در بسیاری از کارهای صنعتی دارا می باشد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">مقیاس های قرار داده شده بر روی پانل</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">دو سیمه به گونه ای است که اختلاف را جبران کرده و دقت را بالا می برد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">از چه نوع ترمو متری باید استفاده کرد ترموکوپل یا</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">؟</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">این به انتخاب شما بستگی دارد، مهم ترین چیز هایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: دمایی که باید اندازه گیری شود، دقت و زمان پاسخ</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اگر درجه حرارت مورد نظر شما بالای 650 درجه سانتی گراد است از ترموکوپل استفاده کنید. البته می توانید</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">هایی با قابلیت کار کردن تا 850 درجه سانتی گراد پیدا کنید که دقت پایین تری دارند</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">اگر به دقت بالا نیاز دارید برای مثال به دقت بهتر از 0.5 درجه سانتی گراد بین صفر تا 100 درجه سانتی گراد از</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">استفاده کنید</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<br></span> <p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">به صورت کلی بهتر است در دماهای بالا از ترموکوپل و در دماهای پایین از</span></p> <p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA">سنسورهای ntcوptcوpt100 استفاده کرد.</span></p><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13.5pt" dir="rtl" arial?,?sans-serif?;?="" lang="AR-SA"> <div style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 7px"><img src="http://www.blogfa.com/photo/t/termocoplfarshad.jpg"> </div> <p>تولید کننده انواع ترموکوپلهای سفارشی و انواع المنتهای صنعتی و ساخت ترموولهای فلنچی ،جوشی<br>لازم به ذکر است این شرکت اولین وارد کننده سیمهای رابط ترموکوپل و سنسورهای حرارتی می باشد<br></p></span> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="272" width="301" align="center"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.abzaran.com/image/leftCornerTop.jpg" border="0" height="13" width="14"></td> <td><br></td> <td><img src="http://www.abzaran.com/image/rightCornerTop.jpg" border="0" height="13" width="12"></td></tr> <tr> <td><br></td> <td><img src="http://www.abzaran.com/image/Thermocouple-Type-K.gif" height="250" width="258"></td></tr></tbody></table></font> <p></p> <p></p></font> text/html 2012-11-24T09:48:30+01:00 termocoplnasoz.mihanblog.com فرشاد المنت، ترموکوپل، انواع المنت، ساخت انواع ترموکوپل,تولید انواع ترموکوپل,فروش ترموکوپل,خریدترموکوپل,فروش المنت http://termocoplnasoz.mihanblog.com/post/1 <P class=subtitle>&nbsp;</P> <DIV class=right> <H3>درباره وبلاگ:</H3> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <DIV class=nav></DIV> <DIV class=nav><A href="/post/author/947115"><STRONG>فرشاد بحرایی</STRONG></A> </DIV><BR> <H3>آرشیو:</H3> <DIV class=nav><A href="/post/archive/1391/9"><STRONG>آذر 1391</STRONG></A><BR></DIV> <DIV class=nav><A href="/post/archive"><STRONG>لیست آرشیوها</STRONG></A> </DIV><BR> <H3>آخرین پستها :</H3> <DIV class=nav><A href="/post/1"><STRONG>ترموکوپل,فروش ترموکوپل,ساخت ترموکوپل,ساخت وطراحی انواع ترموکوپل,انواع المنت,وارد کننده انواع ترموکوپل </STRONG></A><BR></DIV> <DIV class=nav><A href="/post/list"><STRONG>لیست آخرین پستها</STRONG></A> </DIV><BR> <H3>نویسندگان:</H3> <DIV class=nav> <P><A href="/post/author/947115"></A><A class=clearfix href="/post/author/947115">فرشاد بحرایی(1)</A> </P></DIV><BR> <H3>ابر برچسبها:</H3> <DIV class=nav><A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%88%D9%84"><STRONG>خریدوفروش ترموول</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9"><STRONG>ترموکوپل انواع</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84K"><STRONG>ترموکوپلK</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84E"><STRONG>ترموکوپلE</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84"><STRONG>خریدوفروش ترموکوپل</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84R"><STRONG>ترموکوپلR</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA"><STRONG>خریدوفروش المنت</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84S"><STRONG>ترموکوپلS</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA"><STRONG>فروش ترموستات</STRONG></A> <A style="FONT-SIZE: 1em" href="/post/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84+%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%84"><STRONG>ترموکوپل فلکسی بل</STRONG></A> </DIV><BR> <H3>آمار وبلاگ:</H3> <DIV class=nav>کل بازدید : <SCRIPT>getStatVar('total_view');</SCRIPT> 12</DIV> <DIV class=nav>بازدید امروز : <SCRIPT>getStatVar('today_view');</SCRIPT> 1</DIV> <DIV class=nav>بازدید دیروز : <SCRIPT>getStatVar('yesterday_view');</SCRIPT> 11</DIV> <DIV class=nav>بازدید این ماه : <SCRIPT>getStatVar('this_month_view');</SCRIPT> 12</DIV> <DIV class=nav>بازدید ماه قبل : <SCRIPT>getStatVar('last_month_view');</SCRIPT> 0</DIV> <DIV class=nav>تعداد نویسندگان : <SCRIPT>getStatVar('total_author');</SCRIPT> 0</DIV> <DIV class=nav>تعداد کل پست ها : <SCRIPT>getStatVar('total_post');</SCRIPT> 1</DIV> <DIV class=nav>آخرین بازدید : <SCRIPT>getStatVar('last_view_date');</SCRIPT> شنبه 11 آذر 1391 (09:16)</DIV> <DIV class=nav>آخرین بروز رسانی : <SCRIPT>getStatVar('modify_date');</SCRIPT> جمعه 10 آذر 1391</DIV><BR> <DIV align=center></DIV><BR> <DIV align=center><A href="http://www.admin.mihanblog.com"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" alt="Admin Logo" src="http://mihanblog.com/http://mihanblog.com/public/public/images/logo/poweredby.gif"></A> <A href="http://www.themebox.mihanblog.com"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" alt=themebox src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/user_files/97/289651/logo.jpg" width=129 height=99></A></DIV><BR> <FORM id=frm-135434963050b9bc3eb953f onsubmit="window.open('', 'search', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=310')" method=get action=http://digitaltekno.mihanblog.com/post/search/fid/135434963050b9bc3eb953f target=search> <DIV class=search><INPUT id=s name=search_text></DIV> <DIV class=serch_sub><INPUT class=btn value=جستجو type=submit></DIV><INPUT id=frm-id value=135434963050b9bc3eb953f type=hidden name=frm-id></FORM></DIV> <DIV class=left> <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=MihanblogShopAds></DIV> <H2><A href="/post/1">ترموکوپل,فروش ترموکوپل,ساخت ترموکوپل,ساخت وطراحی انواع ترموکوپل,انواع المنت,وارد کننده انواع ترموکوپل</A></H2> <DIV class=date> <DIV class=writer>نوشته شده توسط:<A href="/post/author/947115"><FONT color=#02346f>فرشاد بحرایی</FONT></A></DIV> <DIV class=PostCom><A class=comment-link href="/post/1#commentlist" target=_self><FONT color=#02346f>نظرات( <SCRIPT>setCommentCnt(1)</SCRIPT> 0)</FONT></A>&nbsp;</DIV> <DIV class=time>جمعه 10 آذر 1391-04:23 ب.ظ</DIV></DIV><BR> <DIV class=body> <P></P> <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=559> <TBODY> <TR> <TD height=40 background=http://www.blogfa.com/layouts/bsky/index_17.gif width=559> <DIV dir=rtl class=posttitle><A href="http://termostatkhashi.blogfa.com/post/1"><FONT color=#02346f>ترموکوپل فلکسیبل,غلافهای سرامیکی ,ترانسمیتر دما,</FONT></A></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #a5cbe9 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; BORDER-TOP-WIDTH: 1px" bgColor=#ffffff width="100%"> <DIV dir=rtl class=PostBody> <P><FONT color=#02346f></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=baseline><FONT color=#02346f><BR></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#02346f><IMG src="http://uploadpa.com/beta/12/29fclsyixjtm376kddt.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><FONT color=#02346f><BR></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">ترموکوپل چیست</P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>اجازه دهید ابتدا کلمه را تشریح کنیم، این کلمه از دو بخش حرارتی و جفت بودن تشکیل شده است، این بدان معنی است که آن را با دما و یک زوج (سیم) سر و کار دارد.در قرن نوزدهم آقای سیبک کشف کرد که یک جریان الکتریکی محسوس بین چند سیم فلزی ( از مواد مختلف) وقتی که آن ها از دو انتها به هم متصل می شوند و دو انتها در دماهای مختلف هستند وجود دارد. به این معنی که اگر شما بتوانید جریان و دما را در یک انتها محاسبه کنید می توانید دما را در انتهای (سیم) دیگر بدست آورید</SPAN>.<BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>در گذشته دمای انتهای سیم اول (محل اتصال مرجع) در دمای ذوب یخ نگه داشته می شد و به آن محل اتصال سرد می گفتند. امروزه ما محل اتصال مرجع را به صورت الکترونیکی اندازه می گیریم، محاسباتی انجام می شود و سپس نتایج به نمایش در می آید</SPAN>.<BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>در مورد ترموکوپل دو چیز باید گفته شود اول این که به رابطه بین جریان الکتریکی و اختلاف دمایی در فلزات مختلفی که در دو سیم مورد استفاده قرار می گیرند بستگی دارد و دوم این که رابطه الکتریکی و اختلاف دما کاملاً غیر خطی است</SPAN>.<BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>از توضیحات بالا متوجه می شویم که انواع مختلف ترموکوپل وجود دارد (برای برنامه ها و محدوده های مختلف) پس مطمئن شوید که شما یک ترموکوپل و ابزاری برای همان ترموکوپل دارید</SPAN>.<BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>از توضیحات بالا متوجه می شویم که محاسبات اشاره شده تنها کمی از خطای خطی را جبران می کند که این موضوع دقت را کاهش می دهد</SPAN>.</P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt100</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>چیست؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>ابتدا بهتر است کلمه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>را تشریح کنیم؛</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>و100 ، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">Pt </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>نماد شیمیایی برای پلاتین است ، 100 مقاومت بر حسب اهم است برای</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>در دمای صفر درجه سانتی گراد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>تغییرات مقاومت بر حسب دما عبارتند از : 0.385</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>برای اروپا و 0.392</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Ohm/°C </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>برای عناصر آمریکایی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>بنابراین، با اندازه گیری مقاومت ما می توانیم درجه حرارت را محاسبه کنیم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>هرگز</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>اروپایی رابا ابزار آمریکایی مورد استفاده قرار ندهید مگر اینکه بدانید برای آن عامل تبدیل درستی قرار داده شده است (که معمولاً به آن آلفا گویند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">).<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>در زبان انگلیسی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>را</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>نیز می گویند که به معنای دماسنج مقاومتی است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>سنسور</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> RTD </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>یا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>با دو ، سه یا چهار سیم به دستگاه اندازه گیری متصل می شود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>همان طور که در بالا گفته شد در واقع با اندازه گیری مقاومت، دما تعیین می شود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>در هنگام اندازه گیری مقاومت، مقاومت بدنه و کابل ها نیز اندازه گیری می شود که این موضوع منجر به خطا می شود. برای جبران این اشتباه سه نوع سیم مورد استفاده قرار می گیرد که دقت کافی را در بسیاری از کارهای صنعتی دارا می باشد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>مقیاس های قرار داده شده بر روی پانل</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>دو سیمه به گونه ای است که اختلاف را جبران کرده و دقت را بالا می برد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>از چه نوع ترمو متری باید استفاده کرد ترموکوپل یا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>این به انتخاب شما بستگی دارد، مهم ترین چیز هایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: دمایی که باید اندازه گیری شود، دقت و زمان پاسخ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>اگر درجه حرارت مورد نظر شما بالای 650 درجه سانتی گراد است از ترموکوپل استفاده کنید. البته می توانید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>هایی با قابلیت کار کردن تا 850 درجه سانتی گراد پیدا کنید که دقت پایین تری دارند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>اگر به دقت بالا نیاز دارید برای مثال به دقت بهتر از 0.5 درجه سانتی گراد بین صفر تا 100 درجه سانتی گراد از</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt"> Pt100 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>استفاده کنید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt">.<BR></SPAN> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>به صورت کلی بهتر است در دماهای بالا از ترموکوپل و در دماهای پایین از</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA>سنسورهای ntcوptcوpt100 استفاده کرد.</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=6>تماس</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=6>09122907935-33957966-021</FONT></SPAN></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13.5pt" dir=rtl lang=AR-SA Arial?,?sans-serif?;?> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 7px"><IMG src="http://www.blogfa.com/photo/t/termocoplfarshad.jpg"> </DIV> <P>تولید کننده انواع ترموکوپلهای سفارشی و انواع المنتهای صنعتی و ساخت ترموولهای فلنچی ،جوشی<BR>لازم به ذکر است این شرکت اولین وارد کننده سیمهای رابط ترموکوپل و سنسورهای حرارتی می باشد<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 342px; HEIGHT: 225px" src="http://uploadpa.com/beta/12/3r7tnoima7tjquw8m66d.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" class=" "><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13.5pt" dir=rtl lang=AR-SA Arial?,?sans-serif?;?>صنایع حرارتی&nbsp;تکنو حرارت&nbsp;با بیش ازپانزده&nbsp; سال سابقه و با دارا بودن تجهیزات تولید انواع ترموکوپل و سنسورهای حرارتی با کیفیت بسیار بالا در مقایسه با نمونه های خارجی و با تکیه برکادری مجرب و کارآزموده و امکانات پیشرفته بخش عمده ای ازصنعت اندازه گیری دمای کوره های صنعتی در کشور را به خود اختصاص داه و موفق به انجام پروژه های منحصر به فردی در صنایع کاشی سرامیک ، سیمان ، گچ ، آهک ، آلومنیوم ،فولاد ، ذوب فلزات ،شیشه سازی ، پلاستیک ، پتروشیمی ، داروسازی ، مواد غذائی و .... گردیده است</SPAN></P> <DIV dir=rtl class=PostTitle><A href="http://termocoplfarshad.blogfa.com/post/9"><FONT color=#02346f>انواع ترموکوپل|سنسورهای حرارتی|ابزاردقیق,فروش ترموکوپل,المنت,ساخت ترموکوپل,ترموستات</FONT></A></DIV> <DIV class=postbody> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#02346f><IMG src="http://uploadpa.com/beta/12/2ahqvrkbyry9qnne8n8o.jpg"></FONT></P> <P><FONT size=4>یکی از وسایلی که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به آن نیاز داشته باشید ترموستات است. ترموستات وسیله ای است که می تواند دمای یک سیستم را به نحوی تنظیم نماید تا همیشه نزدیک به دمای مورد نیاز ما باقی بماند. ترموستات عمل تنظیم دما را با روشن یا خاموش نمودن سیستم گرمایش یا سرمایش، قطع یا وصل نمودن جریان گرم یا سرد و... انجام می دهد. ترموستات ها با روش های مختلف و با استفاده از حسگرهای متنوعی ساخته می شوند. شما نیز تا به حال حتماً با ترموستات های زیادی سر و کار داشته اید که برای مثال می توان به ترموستات اتو، ترموستات موتور اتومبیل، ترموستات سیستم تهویه مطبوع و... اشاره نمود.</FONT></P></DIV> <P><FONT size=4>تماس:09122907935-33957825-021</FONT></P></DIV></DIV> <P class=subtitle><BR style="COLOR: rgb(0,0,102)">&nbsp;</P> <DIV style="BACKGROUND-COLOR: white"> <DIV class=bodyposts> <DIV class=post> <DIV class=cnt> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(0,0,102)"><FONT size=5>تلفن;</FONT><FONT size=6>02133957966</FONT></DIV><FONT style="COLOR: rgb(0,0,102)" size=6><BR></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,102)" size=6>09122907935</FONT></DIV></DIV></DIV></DIV> <DIV class=info><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/4">+</A>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت&nbsp;22:10&nbsp; توسط&nbsp;فرشاد&nbsp; |&nbsp; <SPAN dir=rtl> <SCRIPT type=text/javascript>GetBC(4);</SCRIPT> <A onclick="javascript:window.open('/comments/?blogid=termostattehran&amp;postid=4&amp;timezone=12600','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')" href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV></DIV> <HR style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <DIV class=post><A name=3></A> <H2 class=hl><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3"></A></H2> <DIV class=cnt> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#000000><IMG border=0 src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG"><BR></FONT></DIV><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. <BR>ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.<BR><BR></FONT></FONT><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترمو الکترسیته <BR>این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.<BR>در شکل 1 نمایش کلی ترموکوپل (پدیده ترموالکتریک) را ملاحظه می کنید.</FONT></FONT> <BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3">ادامه مطلب</A></DIV> <DIV class=info><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3">+</A>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت&nbsp;22:5&nbsp; توسط&nbsp;فرشاد&nbsp; |&nbsp; <SPAN dir=rtl> <SCRIPT type=text/javascript>GetBC(3);</SCRIPT> <A onclick="javascript:window.open('/comments/?blogid=termostattehran&amp;postid=3&amp;timezone=12600','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')" href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV></DIV> <HR style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <DIV class=post><A name=2></A> <H2 class=hl><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/2"></A></H2> <DIV class=cnt> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#000000><IMG border=0 src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG"><BR></FONT></DIV><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. <BR>ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.<BR><BR></FONT></FONT><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترمو الکترسیته <BR>این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.<BR>در شکل 1 نمایش کلی ترموکوپل (پدیده ترموالکتریک) را ملاحظه می کنید.</FONT></FONT> </DIV> <DIV class=info><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/2">+</A>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت&nbsp;22:2&nbsp; توسط&nbsp;فرشاد&nbsp; |&nbsp; <SPAN dir=rtl> <SCRIPT type=text/javascript>GetBC(2);</SCRIPT> <A onclick="javascript:window.open('/comments/?blogid=termostattehran&amp;postid=2&amp;timezone=12600','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')" href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV></DIV> <HR style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <DIV class=post><A name=1></A> <H2 class=hl><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/1">انواع ترموکوپل,انواع المنت ,ساخت ترموکوپل</A></H2> <DIV class=cnt> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#000000><IMG border=0 src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG"><BR></FONT></DIV> <P><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. <BR>ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.<BR><BR></FONT></FONT><FONT size=2><FONT color=#000000><BR>ترمو الکترسیته <BR>این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.<BR>در شکل 1 نمایش کلی ترموکوپل (پدیده ترموالکتریک) را ملاحظه می کنید.</FONT></FONT> </P> <P><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">تلفن:۰۹۱۲۲۹۰۷۹۳۵-۰۲۱۳۳۹۵۷۹۶۶</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></DIV> <DIV class=info><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/1">+</A>&nbsp;نوشته شده در &nbsp;دوشنبه بیست و نهم آبان 1391ساعت&nbsp;22:1&nbsp; توسط&nbsp;فرشاد&nbsp; |&nbsp; <SPAN dir=rtl> <SCRIPT type=text/javascript>GetBC(1);</SCRIPT> <A onclick="javascript:window.open('/comments/?blogid=termostattehran&amp;postid=1&amp;timezone=12600','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')" href="javascript:void(0)">نظر بدهید </A></SPAN></DIV></DIV> <HR style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <!-- end post --></DIV><!-- end content --> <DIV class=sidebar><A href="http://termostattehran.blogfa.com/">صفحه نخست</A><BR><A href="mailto:">پست الکترونیک</A><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/archive">آرشیو وبلاگ</A><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/posts/">عناوین مطالب وبلاگ</A><BR> <HR style="MARGIN-TOP: 3px; MARGIN-BOTTOM: 3px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <H3>نوشته های پیشین</H3><SPAN dir=ltr><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/1391/08">آبان 1391</A><BR></SPAN> <HR style="MARGIN-TOP: 3px; MARGIN-BOTTOM: 3px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <H3>برچسب‌ها</H3><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa">ترموستات</A> <SPAN dir=rtl>(1)</SPAN><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84">ترموکوپل</A> <SPAN dir=rtl>(1)</SPAN><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa">المنت</A> <SPAN dir=rtl>(1)</SPAN><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84">انواع ترموکوپل</A> <SPAN dir=rtl>(1)</SPAN><BR><A href="http://www.termostattehran.blogfa.com/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa">انواع المنت</A> <SPAN dir=rtl>(1)</SPAN><BR> <HR style="MARGIN-TOP: 3px; MARGIN-BOTTOM: 3px" color=#e8e8e8 SIZE=1> <DIV align=center><A style="BORDER-BOTTOM: #ff9955 1px solid; BORDER-LEFT: #ff9955 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-TOP: #ff9955 1px solid; BORDER-RIGHT: #ff9955 1px solid; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.termostattehran.blogfa.com/rss">&nbsp;RSS&nbsp;</A> <P></P><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt" color="#808080">POWERED BY<BR><A style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 9pt" href="http://www.blogfa.com/">BLOGFA.COM</A> </SPAN></DIV><BR> <DIV align=center></DIV></DIV><!-- end sidebar --></DIV> <DIV style="CLEAR: both">&nbsp;</DIV>